Bạn có thể cần mẫu tờ khai thuế GTGT 04 này. Dưới đây là bản mẫu tờ khai thuế GTGT 04 ban hành bởi Bộ Tài Chính.

tờ khai thuế GTGT mẫu 04

Tờ khai thuế GTGT là tờ khai thuế quan trọng nhất đối với các công ty doanh nghiệp do đó các bạn kế toán nên chú ý sử dụng mẫu tờ khai hợp lý và cận thận nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

 * Tháng……… năm …… hoặc quý…. năm…


[02] Lần đầu:

 

[03] Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………………………………

           [05] Mã số thuế:                    

     

[06] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện:…………………………………………… [08] Tỉnh/thành phố:………………………………………..

[09] Điện thoại:…………………… [10] Fax:…………………………… [11] Email: ……………………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………………

           [13] Mã số thuế:                    

     

[14] Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện:…………………………………………… [16] Tỉnh/thành phố:………………………………………..

[17] Điện thoại:………………………. [18] Fax: ………………………….. [19] Email:…………………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….. ngày……………………………………………..

                                                                                                         Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nhóm ngành

Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế

Doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế

Tỷ lệ GTGT

Thuế giá trị gia tăng phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Phân phối, cung cấp hàng hoá

[21]

[22]

1%

[23]=[22]x1%

2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu

[24]

5%

[25]=[24]x5%

3

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

[26]

3%

[27]=[26]x3%

4

Hoạt động kinh doanh khác

[28]

2%

[29]=[28]x2%

 

Tổng

[30]=[22]+[24]+[26]+[28]

[31]=[23]+[25]+[27]+[29]

Tổng doanh thu [32]=[21]+[30]:……………………………

Tổng số thuế giá trị gia tăng phải nộp [33]=[31]:…………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

 …., ngày ……..tháng……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Nếu bạn muốn xem thêm các tài liệu kế toán khác thì xem: Tại Đây

 

Tags: ,