Chia sẻ mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội, Tải Mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội, Down mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội. File Doc mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội do Kế Toán Hà Nội chia sẻ.

mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Kính gửi : BẢO HIỂM XÃ HỘI………………………………………………………..

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….. Điện thoại:………………………………………

Giấy phép hoạt động số:…………………………………………………………………………………………………………

Do …………………………………………………………………………….. Cấp ngày…………………………………………

Ngành nghề hoạt động:…………………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………… Tại ……………………………………………………………….

Đại diện doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp………………………………………….. Nơi cấp:……………………………………………………………………..

Đăng ký nộp BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp như sau:

– Tổng số lao động:………..người.

– Tổng quỹ tiền lương tháng: ……………..

(Kèm bộ mẫu danh sách lao động theo quy định do BHXH cung cấp)

Đăng ký thực hiện chế độ BHXH theo đúng qui định:

– Trích nộp BHXH đầy đủ cho người lao động làm việc tại đơn vị, chuyển nộp kịp thời tiền BHXH –BHYT hàng tháng về cơ quan BHXH.

– Hàng tháng lập danh sách lao động và quỹ tiền lương điều chỉnh mức nộp BHXH khi có thay đổi gửi về cho cơ quan BHXH, kịp thời cấp phiếu KCB cho người lao động.

– Thực hiện các qui định về cấp sổ BHXH và lập thủ tục để giải quyết kịp thời chế độ chính sách

BHXH cho người lao động.

Đơn vị cam kết đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Lao Động và điều lệ BHXH.

 

XÁC NHẬN CỦA BHXH

GIÁM ĐỐC

 

Ngày……tháng……năm……

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

 

  Mong rằng tài liệu Mẫu đăng ký bảo hiểm xã hội sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục TÀI LIỆU KẾ TOÁN nhé.

 

Tags: , , ,