Chia sẻ Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2016 mới nhất. Tải Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2016 mới nhất .Doc bản Word. Down Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2016 mới nhất miễn phí do Kế Toán Hà Nội chia sẻ.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2016 mới nhất

Biên bản thu hồi hóa đơn là biên bản dùng để thu hồi các hóa đơn đã xuất, những hóa đơn không hợp lệ, các hóa đơn hủy hay những hóa đơn không dùng đến nữa.

mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP

Số 0123/BBTHHĐ

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/20140 của chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Hôm nay, ngày …………./2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………. MST:…………………………………………………………

Do Ông (Bà):………………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………

BÊN B:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………. MST:…………………………………………………………

Do Ông (Bà):………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………….

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/14P số           ngày………………….. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P số……………….. ngày………………………

Lý do thu hồi:……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B

 Mong rằng tài liệu Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn 2016 mới nhất sẽ giúp ích nhiều cho các bạn. Các bạn có thể xem thêm nhiều tài liệu kế toán khác tại mục TÀI LIỆU KẾ TOÁN nhé.

 

Tags: , , , , , ,