Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếlà những khoản nào? Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếđược quy định chi tiết ra sao? Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được hướng dẫn cụ thể thế nào? Các bạn hãy đọc bài viết chi tiết của Kế Toán Hà Nội dưới đây nhé.

Về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

1. Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

  • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
  • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).
các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Chi tiết về các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Trước năm 2015 phải có thêm:

Văn bản của DN gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về hàng hóa bị bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên. Đồng thời, doanh nghiệp phải gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý văn bản này khi nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế TNDN theo quy định của năm xảy ra tài sản, hàng hóa bị tổn thất, bị hư hỏng.

* Hồ sơ xác định giá trị tổn thất được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.

2. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Trước năm 2015 phải có thêm:

– Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và văn bản này phải gửi cơ quan thuế cùng với hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm tài sản, hàng hóa bị tổn thất.

– Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn.

>> Từ Khóa tìm kiếm: Các khoản chi được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế,Các khoản chi  không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các chi phí được khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

lop hoc ke toan tai dong da

 

Tags: , ,